Over ons

Space for Grace wil plaatselijke geloofsgemeenschappen versterken door haar vernieuwende initiatieven te ondersteunen met een geldelijke bijdrage en door de projectteams samen te brengen in learning communities.
Het netwerk dat daardoor ontstaat wil zo nieuwe levenskracht geven aan de concrete geloofskernen binnen de katholieke kerk.

Space for Grace ontstond, wat Vlaanderen betreft, in de schoot van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad en met de steun van Porticus. Het Academisch Centrum Praktische Theologie van de KULeuven staat mee garant voor de inhoud van ons leertraject.
Space for Grace wordt gelijktijdig ook in Nederland uitgerold en onder de naam Raume de Glaubens in Duitsland.

Wetenschappelijk onderzoek peilt naar de evolutie van de betrokken projecten en van het kerkelijke kader op vlak van leiderschap, spiritualiteit, professionalisering en intentionaliteit.

Het onderzoek is gebaseerd op de inzichten van Prof. Dr. Matthias Sellmann van het Zentrum für angewandte Pastoralforschung aan de Ruhruniversiteit Bochum en wordt door hem gevoerd, in samenwerking met het Academisch Centrum voor Praktische Theologie van de KU Leuven en met Kaski, het onderzoekscentrum Religie en Samenleving van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Divider Cirkle

“Inhoudelijke en financiële ondersteuning van vernieuwende initiatieven in plaatselijke geloofsgemeenschappen om levenskracht te bevorderen.”

2023

In de volle rijkdom van live ontmoetingen.

14 januari 2023

De derde groep geselecteerde projecten komt samen in het Diocesaan Pastoraal Centrum van Mechelen. Er wordt in de voormiddag gewerkt rond De parochie van de toekomst van Matthias Sellmann. Dirk Beirnaert, betrokken bij twee Space for Grace-projecten, vertelt waarom en hoe de Broeders van Liefde bij Sellmann zijn blijven steken, nadat ze ook gekeken hebben naar wat James Mallon, Thomas Halik e.a. te zeggen hadden over de toekomst van kerk en geloofsgemeenschappen …

In de namiddag wordt er gewerkt rond het veiligheidsbeleid in de Kerk. We maken van de gelegenheid ook gebruik om kennis te maken met de twee projecten van Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle, door een bezoek ter plaatse.

Img 20230114 151306 (1)

15 februari 2023

Het internationale Monitoring en Evaluation-team, samengesteld uit de onderzoekers van de verschillende universiteiten, de vertegenwoordigers van Porticus en de betrokken partners verzamelt in Gent. Op de agenda staat o.a. de voorbereiding van een publicatie ‘Space for Grace-Vandaag nadenken over de kerk van morgen’, hoe systeemveranderingen te benaderen en een aantal concrete afspraken voor het congres ‘Dennoch’ in Hannover 14-17 september 2023.

Img 20230214 Wa0006

Learning communities op kruissnelheid

12 januari 2022

Een leesgroep van kadermedewerkers en het CCV van bisdom Hasselt heeft zich gedurende enkele samenkomsten het gedachtengoed van Sellmann eigen gemaakt. Tijdens de laatste samenkomst wordt de projectcoördinator uitgenodigd om de bevindingen te toetsen aan concrete projecten.

27 januari 2022

Uit 25 aanvragen selecteert de jury 11 projecten voor een derde cyclus van begeleiding, toelage en learning communities.

19 maart 2022

De learning community is voor het eerst een live ontmoeting tussen de medewerkers van geselecteerde projecten. De focus ligt op vrijwilligers.

Spaceforgrace Geschiedenis Maart 2022

23 april 2022

Tijdens de learning community vertellen enkele projecten over hun eigen aanpak en leerproces. Het IDGP begeleidt een workshop rond evalueren. Een videoboodschap van Mgr. Vanhoutte sluit het tweede werkjaar af en is de aanzet voor een kleine receptie. Er is reden om te vieren! De hoop leeft dat het post-coronatijdperk is aangebroken.

21 mei 2022

Tijdens de vorming pastoraal handelen van het bisdom Antwerpen wordt een dagdeel besteed aan de werking van Space for Grace.

11-14 september 2022

Met een korte reeks etappes bezoekt Tracing Grace 3 een volgende reeks projecten. De symboolestafette is opnieuw een gewaardeerde vorm om de bezochte projecten onderling te connecteren.

Spaceforgrace Geschiedenis Mei 2022

Eind oktober 2022

De nieuwe huisstijl en website van Space for Grace worden in gebruik genomen.

3 december 2022

Het colloquium “Morgen anders dan vandaag” vormt de ideale context om het Innovatiecharter voor te stellen aan de meer dan honderd deelnemers. De vierde projectoproep wordt gelanceerd en via een achttal smaakmakers wordt er vuur aan de lont gestoken om innovatieve experimenten te formuleren en als projectaanvraag in te dienen.

2022
2021

Het innovatieve netwerk verdubbelt in omvang.

Januari 2021

Met 17 projecten geselecteerd voor de tweede ronde, verdubbelt het innovatieve netwerk in omvang.

Het IPB vertaalt de ecclesiologie van Mattias Sellmann en publiceert het met als titel:
“Parochie van de toekomst – 7 uitdagingen”

De 34 projecten van Space for Grace ontvangen in primeur de eerste exemplaren.

Space For Grace Parochie Van De Toekomst

13 februari 2021

Beperkende maatregelen blijven het onmogelijk maken om fysiek samen te komen. De learning community over patroon doorbrekend denken, begeleid door Sofie Verscheure, moet digitaal gebeuren.

Online overleg blijft ook het enige kanaal om kennis te maken met de nieuwe projecten.

Voorjaar 2021

Er wordt een pool samengesteld van innovatiecoaches, die in een eenmalige sessie zullen ‘sparren’ met kandidaat-indieners van nieuwe projecten. De inhoudelijke gesprekken leiden tot een duidelijke visie, om projectideeën tot een zo hoog mogelijk level te brengen.

19-25 mei 2021

Na het opheffen van enkele maatschappelijke beperkingen in het kader van de covid-pandemie bezoekt de projectcoördinator in de week van Pinksteren negen projecten per fiets, onder de noemer: “Tracing Grace.” Een symboolestafette verbindt de bezochte projectteams.

Spaceforgrace Geschiedenis Mei 2021

5 juni 2021

Het IPB viert haar 50 jaar+1 bestaan.
Het boek “Betrokken in dialoog – IPB voor een synodale Kerk” bundelt een studie over de jarige, een close-up van de IPB-werking van de voorbije 10 jaar, een synodale benadering van het IPB én een artikel over SfG, onder de titel “Morgen zal anders zijn dan vandaag.”

Space For Grace Ipb 50 Jaar

31 augustus & 9 september 2021

In voorbereiding op de derde projectoproep is er een online info-sessie en wordt aan kandidaten het aanbod gedaan om in een éénmalige sessie, met een innovatiecoach als sparringpartner, ideeën te concretiseren.

14-20 september 2021

Tracing Grace 2.0 bezoekt opnieuw een aantal projecten om de onderlinge band te versterken. Later in het najaar wordt deze reeks nog aangevuld met enkele losse bezoeken. In totaal worden negen projecten bezocht.

Spaceforgrace Geschiedenis Sep 2021

7 oktober 2021

De eerste online learning community van de tweede ronde heeft als onderwerp ‘digitale communicatie’. Vicaris Bart Paepen, bisschoppelijk gedelegeerde voor Evangelisatie en nieuwe media in bisdom Antwerpen deelt zijn visie. Koen Vlaeminck en Nikolaas Sintobin vertellen vanuit hun expertise en beantwoorden concrete vragen.

21 oktober 2021

De Duitse Orde, één van drie officieel erkende ridderorden, heeft als jaarthema ‘ons geloof doorgeven’ en wil een samenkomst wijden aan innovatie en de initiatieven die Space for Grace neemt. De projectcoördinator stelt het Space for Grace-programma voor aan de familiares in de Landcommanderij Alden Biesen

9 december 2021

Met een webinar zet het Academisch Centrum Praktische Theologie van de KU Leuven niet alleen het volledige Space for Grace-programma, maar ook twee concrete projecten in de kijker.

De eerste projecten

10 februari 2020

Het programma Space for Grace heeft ook een wetenschappelijk luik. Zestien ‘stakeholders’ (representatieve figuren zoals bisschoppen, vicarissen, eindverantwoordelijken deelpastoraal, kadermedewerkers e.a) worden geïnterviewd om een eerste referentiekader te bepalen, waaraan straks de projectmedewerkers zullen afgetoetst worden. Het eerste interview voor deze nulmeting wordt afgenomen.

6 maart 2020

Een jury selecteert uit een 36-tal aanvragen de eerste 17 projecten.

13 maart 2020

Een algemene lockdown die Covid 19-besmettingen moet afremmen, legt het openbaar leven stil.

4 juni 2020 exit-overleg

Er is uitzicht op een vorm van versoepeling van de strenge corona-maatregelen. Het voorstel om met de geselecteerde projecten ideeën en afspraken uit te wisselen en zo een pop up-learning community te organiseren, wordt gretig beantwoord. De online uitwisseling gaat de geschiedenisboeken in als het exit-overleg.

26 juni en 1 juli 2020

De agenda voor de learning communities is ingevuld. Na de individuele kennismaking (online, conform de modus vivendi van de samenleving) met elk project afzonderlijk, is het tijd om de projectgroepen met elkaar te laten kennismaken. Tijdens twee online samenkomsten worden de eerste echte contacten gelegd tussen de groepen die het eerste weefsel van het innovatieve netwerk zullen samenknopen.

17 augustus 2020

Het prille programma Space for Grace wordt met alle betrokkenen aan een eerste grondige evaluatie onderworpen. Het kan de ontwikkeling van het innovatieve netwerk alleen maar ten goede komen.

1 september 2020

Geïnspireerd door de leerpunten uit de evaluatie, wordt een tweede projectoproep gelanceerd. De opportuniteiten die de learning communities bieden, krjjgen extra aandacht.

12 september 2020

De learning communities gaan van start. De deelnemers maken kennis met de begeleiders vanuit het ACPT en de stuurgroep. De focus ligt op het bepalen van leerdoelen en het evalueren van leerprocessen. Verder wordt er uitgewisseld over de cultuur van fysieke en psychische veiligheid, die beoogd wordt met de gedragscode van de Belgische Kerk, het document dat de bisschoppenconferentie in mei 2019 publiceerde en bij Porticus hoog in het vaandel staat.

17 en 30 september 2020

Om de projectoproep te ondersteunen, worden tijdens twee online info-sessies het programma, de selectieprocedure en het vormingsaanbod van Space for Grace aan geïnteresseerden voorgesteld en worden al hun vragen beantwoord.

9 oktober 2020

De projecten werden ingedeeld in vier groepen. In een reeks ‘clustersamenkomsten’ op vrijdagavond zullen ze in een online sessie van twee uur elk hun eigen groepsproces doormaken. De dynamiek wordt bepaald door de concrete behoeftes van de specifieke deelnemers met hun vaste begeleider. De eerste clustersamenkomst vindt deze avond plaats.

7 november 2020

Een tweede inhoudelijk sessie van de learning communities vindt plaats. Het is een plenaire online samenkomst rond het thema ‘Communicatie’. De inleiding werd gegeven door key note speaker Jan van Parijs. In een carrousel van breakout-rooms kwamen de deelnemers om de beurt terecht bij Jan Claerhout, bij Nikolaas Sintobin of bij Koen Vlaeminck, die elk vanuit hun eigen expertise do en don’ts formuleerden met betrekking tot (al dan niet digitale of sociale) communicatie.

15 november 2020

De deadline voor het indienen van een project na de tweede oproep is verstreken. De jury kan zich vastbijten in een behoorlijk pittige leesopdracht. De procedure kreeg na de evaluatie van medio augustus een kleine facelift.

Eind december 2020

De jury keurt een tweede reeks projecten goed. Toevalligerwijze opnieuw een 36-tal aanvragen, 17 geselecteerde projecten.

2020
2019

Oprichting “Space for Grace”

In samenwerking met Porticus, ACPT, Hefboom vzw wordt het innovatieplatform Space for Grace uitgebouwd.

“De bedoeling is om lokale geloofsgemeenschappen te ondersteunen – met knowhow en met budget – die aan de hand van creatieve en innovatieve projecten de vitaliteit van de gemeenschap een boost willen geven.”

De eerste stenen worden gelegd

2014

IPB zet een onderzoek op poten naar ‘levende geloofsgemeenschappen voor morgen’.
Meer dan 1000 mensen nemen deel aan een online bevraging, die peilt naar de feitelijke situatie en naar de gewenste situatie van de geloofsgemeenschap. Een vergelijking tussen beide toont dus de werkpunten, de verwachtingen van de respondenten.

2015

De resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd tijdens een studiedag.
De website www.gelovenbeweegt.be wordt gelanceerd, een 120-tal gemeenschappen staan er opgelijst.

2016

In 2016 worden alle resultaten van het onderzoek gepubliceerd in “Waar twee of drie: Levende geloofsgemeenschappen in Vlaanderen”.

In steeds hoger tempo komen er hervormingen per bisdom: herstructureringen en schaalvergrotingen van het parochielandschap.

Space For Grace Ipb Waar 2 Of 3

2018

Het eerste jaarrapport van de Kerk in België toont een divers en veelzijdig beeld van een kerkgemeenschap die zich op talloze manieren inzet in de samenleving.

... 2019

Enkele Projecten

 • Broederlijk Delenmatinee
  Onze droom: als katholieke geloofsgemeenschap op een centrale plaats in Assebroek zichtbaar en herkenbaar zingevend aanwezig zijn. Daartoe werden de bijgebouwen van de centraal gelegen kerk heringericht en vernieuwd tot een plek waar mensen kunnen binnenlopen, zich welkom voelen en waar er gewerkt wordt aan een zingevingsaanbod met openheid voor vernieuwing en toekomst.Lees meer
 • Spaceforgrace Project Galilea
  De Broeders van Liefde willen de verbondenheid en spirituele groei bevorderen in haar vele leef-en werkgemeenschappen, die ook als – vaak impliciete – geloofsgemeenschappen gekarakteriseerd kunnen worden.Lees meer
 • Kruik vol leven
  Uitspreken wat het betekent om het leven los te moeten laten, geliefden achter te laten en benoemen hoe je naar de dood kijkt, kan zeer bevrijdend werken.Lees meer
 • Spaceforgrace Project Presentatie Mobiele Vorm 01
  In de Antwerpse Kempen ontstonden gelijktijdig twee projecten met een specifiek doelpubliek: Mensen die zich om welke reden dan ook niet thuis voelen in onze maatschappij...Lees meer
21 december 2022

Dennoch

alle info over het congres rond Innovatie in de Kerk. Hannover 15-17 september 2023.
19 oktober 2022

Aan de slag als parochie van de toekomst

Space for Grace haalt haar methode bij Matthias Sellmann, die met 'Parochie van de toekomst, 7 uitdagingen' geloofsgemeenschappen een spiegel voorhoudt en hen uitdagingen aanreikt om toekomstbestendig te worden.
13 oktober 2022

Innovatiecharter Space for Grace

Dit innovatiecharter werd voorgesteld op het colloquium 'Morgen anders dan vandaag' en wil mensen op weg zetten om innoverende initiatieven te nemen en zo hun geloofsgemeenschappen te vitaliseren.
18 januari 2023

Veiligheidsbeleid seksueel misbruik

In de learning community van 14 januari 2023 bogen de projecten van de derde selectie zich over Sellmann's Parochie van de toekomst, maar ook over het veiligheidsbeleid seksueel misbruik.
9 december 2022

Het colloquium in beeld

Beeldimpressies van tijdens het colloquium 'Morgen anders dan vandaag' 3 december 2022.
6 december 2022

Postertentoonstelling SfG-projecten

Wandel mee doorheen de pandgang van het Diocesaan Centrum in Mechelen zoals tijdens het colloquium van 3 december en bekijk de 18 posters waarop concrete projecten worden voorgesteld.