Praktische info

Je kan niet zomaar willekeurig een aanvraag indienen. Dat kan na een oproep.

HOE VRAAG JE EEN PROJECT AAN?

De projectoproep is het startsein. Op 3 december jl. werd de vierde projectoproep gelanceerd, op het colloquium “Morgen anders dan vandaag”. Het verslag en de keynote-speech van Pieter Vandecasteele (Porticus) vind je binnenkort bij Nieuws.
De oproep werd nadien gecommuniceerd via de binnenkerkelijke kanalen (Kerknet e.a.).

De deadline voor het indienen van een projectaanvraag is 2 april 2023. Tot dan heb je tijd om als team een aanvraagformulier in te vullen.

Stuur je ontwerp van aanvraag naar de projectcoördinator via raf.lust@spaceforgrace.be. Je aanvraag mag nog worden bijgeschaafd. De jury beoordeelt de meest recente versie.

Space For Grace Project Aanvragen

Een jury beoordeelt de aanvraag en geeft je, samen met de melding van goedkeuring of afwijzing, uitgebreide feedback over je project. Bij afwijzing mag je – in de meeste gevallen- een verder uitgewerkte aanvraag opnieuw indienen.

Bij selectie ontvangt het projectteam geldelijke steun en begeleiding en komen ze samen in leergroepen. Het leertraject wordt afgerond met een inhoudelijke en financiële evaluatie. Geselecteerde projecten hebben een inspanningsverplichting, geen resultaatsverbintenis.

De projectteams nemen deel aan een wetenschappelijk onderzoek dat gelijktijdig gebeurt met het Nederlandse en Duitse Space for Grace-programma. De onderzoeksvraag luidt “Hoe kan je geloofsgemeenschappen toekomstbestendig maken?”

Een contract, in onze naam afgesloten met Hefboom vzw, vermeldt de concrete bepalingen en modaliteiten.

Na het afronden van de learning communities rapporteer je op onze vraag de evolutie van het project en de besteding van de middelen. Mogelijk dient dat later nog eens herhaald te worden.

 • Aanvragen kunnen worden ingediend na een projectoproep.
 • Op 3 december 2022, tijdens het IPB-colloquium in het teken van innovatie, werd de vierde projectoproep gelanceerd.
 • Die staat nog steeds open en loopt tot 2 april 2023.
 • Hefboom vzw sluit namens SfG met de geselecteerde projecten een overeenkomst af, waarin bepalingen en modaliteiten vermeld staan.
 • Niet zomaar alle projecten worden ondersteund.
Space For Grace Alert

WARNING

Goed dat je droomt! Maar er zijn een paar afspraken die je moet kennen. Niet alle aanvragen zijn ontvankelijk. We geven een paar voorbeelden.

 • Je hebt een persoonlijk en fantastische aanbod voor iedereen die het wil gebruiken, maar er is geen geloofsgemeenschap die er achter staat en het wil uitproberen. Mooie droom, maar niet ontvankelijk.
 • Je aanvraag gaat over bakstenen of beton. Mooie droom, maar niet ontvankelijk. Infrastructuurwerken horen te worden begroot door de Kerkfabriek.
 • Je wil kunst aankopen. Het Lam Gods trekt inderdaad veel volk, maar helaas vindt het weinig gelijken waarrond een innovatieve werking is uit te bouwen.

FAQ

Het programma Space for Grace loopt gelijktijdig in Nederland en Duitsland. In Duitsland heet het Räume des Glaubens.
De financiering gebeurt vanuit Porticus. In Vlaanderen wordt Space for Grace gefaciliteerd door het IPB en in Duitsland door het Bonifatiuswerk. In Nederland ligt de coördinatie bij Porticus.
Partners in functie van Learning Communities zijn voor Vlaanderen ACPT van de KU Leuven en Hoe dan wel in Nederland. Partners binnen het wetenschappelijke luik zijn ACPT van de KU Leuven voor Vlaanderen, Kaski van de Radboud Universiteit Nijmegen, het ZAP in Bochum.

Het IPB, als lekenplatform al meer dan 50 jaar de bevoorrechte gesprekspartner van de bisschoppenconferentie, startte in 2014 met een onderzoek naar “levende geloofsgemeenschappen voor morgen”. De resultaten worden gepubliceerd in 2016. In de Vlaamse context vormt het de humus voor het initiatief dat Porticus in 2018 neemt en dat in 2019 opstart onder de naam Space for Grace.

Je kan niet het hele jaar door een aanvraag indienen. Je wacht best op onze projectoproep, die via de meest courante kerkelijke media wordt gelanceerd, waaronder Kerknet, Kerk&leven, Tertio. De eerstvolgende oproep mag je verwachten begin 2023.

Via de meest courante kerkelijke media wordt gelanceerd, waaronder Kerknet, Kerk&leven, Tertio. Maar we melden de projectoproep ook aan de leden van het IPB, de beroepsvereniging van zorgpastores, aan Bezield Verband, Beweging.net, aan het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede, aan Ecokerk, en via de Thomas- en Elisabethwebsite.

In de regel krijg je een maximum van €30.000. De jury baseert zich op een begroting, waarin ze mogelijk sommige posten schrapt. Als de noodzaak voor een meerjarige ondersteuning bewezen is, kan de jury een langer traject voorzien.

Met het geld mag je op de eerste plaats je plan uitvoeren. Daarin kunnen sessies professionele begeleiding begroot zijn, of éénmalige onkosten. Andere (onvoorziene) vormen van besteding worden gecommuniceerd met de projectcoördinator. De leidraad is dan de feedback van de jury: ligt het in de lijn van het vooropgestelde doel en sluit het aan bij de goedgekeurde elementen van de begroting?

Het toegekende bedrag mag niet besteed worden aan ‘bakstenen en beton’, aan kunstaankopen as such, aan vaste onkosten.

Een project moet na de eerste impuls door Space for Grace zelfstandig kunnen voortbestaan.

In het eerste werkjaar dwong corona de projecten om altijd online samen te komen. Er waren vier inhoudelijke sessies en vier sessies in kleinere (thematische) groepen, de zogenaamde clusters.

Aan het einde van de leercyclus van het tweede werkjaar waren er, naast twee online sessies, ook twee live ontmoetingen mogelijk, waarbij alle deelnemers rond een inhoudelijk thema werkten. Enkele van de deelgroepen sloten hun reeks van vier clustersamenkomsten af met een bezoek aan één van de deelnemende projecten.

Na een grondige evaluatie van de learning communities werd het traject voor de derde cyclus enkel gewijzigd wat betreft aantal samenkomsten. Inhoudelijke live sessies worden afgewisseld met online samenkomsten in kleinere groep, de zogenaamde ‘clustersamenkomsten’. Wijzigingen zijn te verwachten tijdens het traject met de vierde reeks geselecteerde initiatieven.

Je hebt een inspanningsverplichting, geen resultaatsverbintenis. Je project kan en mag inderdaad mislukken, maar het zal een leerrijke ervaring geweest zijn! Leerrijk voor jullie zelf, maar ook voor ons, aangezien een aantal aspecten mogelijk door het wetenschappelijk onderzoek geregistreerd werden.

Projecten die enkel draaien rond restauratie of rond infrastructuurwerken. Projecten die enkel een aanbod doen van methodieken, maar niet geënt zijn op een concrete geloofsgemeenschap. Projecten die zo naar buiten gericht zijn, dat de ‘eigen geloofsgemeenschap’ vergeten wordt.

“ Met Space for Grace willen we de ‘zelfzorg’ van de geloofsgemeenschap centraal stellen. Voor we als geloofsgemeenschap iets voor anderen kunnen betekenen, moeten we ons afvragen wat die gemeenschap voor onszelf betekent en wat wij voor mekaar betekenen. En wat het Evangelie voor ons betekent. ”

– Pieter Vandecasteele

Om Tracing Grace te kunnen plaatsen, moet je weten dat één week na de selectie van de eerste projecten de samenleving in lockdown ging. Ook een tweede selectie gebeurde onder dermate beperkende maatregelen, dat kennismaking ter plaatse onmogelijk was. Toen er in de aanloop van Pinksteren 2021 versoepelingen kwamen, greep de projectcoördinator de symboliek van het Pinksterfeest aan om naar buiten te gaan en een aantal projecten te gaan bezoeken. Als statement deed hij dat per fiets. Hij vertrok bij de voorzitter van het IPB Christa Damen en bracht in estafette een symbolische boodschap van het ene project naar een ander. Overal waar hij kwam, plantte hij een merkteken en werd de hymne Amazing Grace ten gehore gebracht. Gezongen, of uitgevoerd op orgel. Zelfs een beiaardier werd enkele keren ingeschakeld.

De inhoud van Amazing Grace is ook het gespreksonderwerp bij de ontmoetingen en de gesprekjes die de coördinator onderweg met andere fietsers of wandelaars heeft.

Een tijdje na het afronden van de learning communities zal er jou gevraagd worden om een financieel rapport op te stellen. “Waaraan heb je het geld besteed en kan je dat met facturen bewijzen?”

De inhoudelijke rapportering gebeurt aan de hand van deze drie vragen.

 • “Wat waren de doelstellingen van uw project en wat hebt u daarvan gerealiseerd?”
 • “Op welke manier heeft uw project de vitaliteit van de lokale geloofsgemeenschap verhoogd?”
 • “Wat hebt u geleerd? Wat kan betekenisvol zijn voor andere geloofsgemeenschappen? Wat raadt u hen aan?”

Afhankelijk van waar in het proces het project zich bevindt, zal deze evaluatie een tussentijds rapport zijn of een eindrapport. Een tussentijds rapport impliceert dat na een bepaalde tijdspanne opnieuw gevraagd zal worden de eerdere vragen te beantwoorden en het financieel rapport te vervolledigen.

Als de evaluatie van je project als het eindrapport beschouwd wordt, blijf je met je innovatieve team lid van het Space for Grace-netwerk en word je op de hoogte gehouden van wat er reilt en zeilt. De actieve begeleiding komt weliswaar op een lager pitje te staan. Het staat je altijd vrij om contacten te leggen en te onderhouden met andere projecten. Als je voldoende hebt kunnen leren uit je eerste project, kan je een ander project daar op laten aansluiten. Het voorbestaan van je project mag niet van een nieuwe projectaanvraag afhankelijk zijn.

Er wordt onderzocht of het innovatieve netwerk ook in de toekomst een duurzame vorm kan aannemen onder de vleugels van het IPB.

Ik wil meer praktische info

  • Thomas Halik
   Laten we toch altijd in gedachten houden dat echte vernieuwing van de Kerk niet achter de bureaus van bisschoppen tot stand komt of tijdens conferenties van deskundigen. Er zijn krachtige geestelijke impulsen nodig, een grondige theologische reflectie en de moed om te experimenteren.
   Thomas Halik in De namiddag van het Christendom
  • Space For Grace 15 10 2022 0170
   Onze baseline luidt “Morgen zal anders zijn dan vandaag”. Geef toe: dan vertrek je van een totaal andere grondhouding dan het klagende “Vroeger was het toch anders”?
   Raf Lust - projectcoördinator
  • Space For Grace Innovatiecoach Waltervanwouwe

   Voorbeelden van 'innovatiespiritualiteit'? Durven bevragen in welke mate je je laat aansturen door aannames (ook over de Kerk) die je tot je 35e hebt verzameld... Of nog: zoeken hoe je door innovatie de (geloofs)beleving kan versterken, in plaats van dat alleen maar talig of cognitief te doen...

   Walter van Wauwe - innovatiecoach
  • Tracing Grace 4

   Een inzicht

   Bij één van de laatste learning communities kwam de ontdekking dat we niet moeten wachten tot de hele gemeenschap ‘bekeerd’ is om iets nieuws te ontwikkelen… Het nieuwe kan al (in zekere zin naast, maar nooit los van) het traditionele kiemen en groeien!

   H. Claraparochie Eeklo
  • Space For Grace 15 10 2022 0005
   Eerlijk gezegd zag ik aan het begin van het traject een beetje op tegen al de bijeenkomsten. Maar wat een rijkdom was het, om te delen en te overleggen, om vast te stellen hoe gelijklopend sommige dingen zijn. Om te zien hoeveel goede ideeën er groeien en hoeveel bevlogen en gemotiveerde mensen er zijn. Om vast te stellen hoeveel vuur er nog in onze Christengemeenschap leeft. Dus ook van hier uit veel dank voor alles en veel dank aan allen! We zijn veel "rijker" geworden.

   Marleen

  • Space For Grace 15 10 2022 0140

   Nuance

   We hebben het vaak over geloofscommunicatie en denken dan dat het over woorden gaat, maar ik denk dat het meer over totaal-communicatie gaat.

   Anja T'Kindt

  • Space For Grace 15 10 2022 0007
   Dankbaar voor zoveel verhalen! Blij dat we een stukje weg samen mogen afleggen. Ook dank aan iedereen van Space for Grace. Véél belangrijker dan de financiële steun is de warme menselijke ondersteuning en begeleiding.

   Christine en Hilde

  • Whatsapp Image 2021 09 15 At 09.43.39 (2)

   Met Space for Grace willen we de ‘zelfzorg’ van de geloofsgemeenschap centraal stellen.

   Vooraleer we als geloofsgemeenschap iets voor anderen kunnen betekenen, moeten we ons afvragen wat die gemeenschap voor onszelf betekent en wat wij voor mekaar betekenen. En wat het Evangelie voor ons betekent.

   Luc Herbots Zoekpunt - Genk

  Enkele Projecten

  • Broederlijk Delenmatinee
   Onze droom: als katholieke geloofsgemeenschap op een centrale plaats in Assebroek zichtbaar en herkenbaar zingevend aanwezig zijn. Daartoe werden de bijgebouwen van de centraal gelegen kerk heringericht en vernieuwd tot een plek waar mensen kunnen binnenlopen, zich welkom voelen en waar er gewerkt wordt aan een zingevingsaanbod met openheid voor vernieuwing en toekomst.Lees meer
  • Spaceforgrace Project Galilea
   De Broeders van Liefde willen de verbondenheid en spirituele groei bevorderen in haar vele leef-en werkgemeenschappen, die ook als – vaak impliciete – geloofsgemeenschappen gekarakteriseerd kunnen worden.Lees meer
  • Kruik vol leven
   Uitspreken wat het betekent om het leven los te moeten laten, geliefden achter te laten en benoemen hoe je naar de dood kijkt, kan zeer bevrijdend werken.Lees meer
  • Spaceforgrace Project Presentatie Mobiele Vorm 01
   In de Antwerpse Kempen ontstonden gelijktijdig twee projecten met een specifiek doelpubliek: Mensen die zich om welke reden dan ook niet thuis voelen in onze maatschappij...Lees meer
  21 december 2022

  Dennoch

  alle info over het congres rond Innovatie in de Kerk. Hannover 15-17 september 2023.
  19 oktober 2022

  Aan de slag als parochie van de toekomst

  Space for Grace haalt haar methode bij Matthias Sellmann, die met 'Parochie van de toekomst, 7 uitdagingen' geloofsgemeenschappen een spiegel voorhoudt en hen uitdagingen aanreikt om toekomstbestendig te worden.
  13 oktober 2022

  Innovatiecharter Space for Grace

  Dit innovatiecharter werd voorgesteld op het colloquium 'Morgen anders dan vandaag' en wil mensen op weg zetten om innoverende initiatieven te nemen en zo hun geloofsgemeenschappen te vitaliseren.
  18 januari 2023

  Veiligheidsbeleid seksueel misbruik

  In de learning community van 14 januari 2023 bogen de projecten van de derde selectie zich over Sellmann's Parochie van de toekomst, maar ook over het veiligheidsbeleid seksueel misbruik.
  9 december 2022

  Het colloquium in beeld

  Beeldimpressies van tijdens het colloquium 'Morgen anders dan vandaag' 3 december 2022.
  6 december 2022

  Postertentoonstelling SfG-projecten

  Wandel mee doorheen de pandgang van het Diocesaan Centrum in Mechelen zoals tijdens het colloquium van 3 december en bekijk de 18 posters waarop concrete projecten worden voorgesteld.