Praktische info

Je kan niet zomaar willekeurig een aanvraag indienen. Dat kan na een oproep.

HOE VRAAG JE EEN PROJECT AAN?

Je wacht best op onze projectoproep. Op 3 december wordt de volgende gelanceerd, op het colloquium “Morgen anders dan vandaag”. Daar krijg je ook info en smaakmakers om innovatief aan de slag te gaan. Het programma vind je bij Nieuws.
De oproep wordt nadien gecommuniceerd via de binnenkerkelijke kanalen (Kerknet e.a.). Je kan je nu al aanmelden, zodat we je kunnen contacteren als er nieuws is.
Je vult tegen de deadline van 2 april 2023 als team een aanvraagformulier in.

Space For Grace Project Aanvragen

Een jury beoordeelt de aanvraag en geeft je, samen met de melding van goedkeuring of afwijzing, uitgebreide feedback over je project. Bij afwijzing mag je – in de meeste gevallen- een verder uitgewerkte aanvraag opnieuw indienen.

Bij selectie ontvangt het projectteam geldelijke steun en begeleiding en komen ze samen in leergroepen. Het leertraject wordt afgerond met een inhoudelijke en financiële evaluatie. Geselecteerde projecten hebben een inspanningsverplichting, geen resultaatsverbintenis.

De projectteams nemen deel aan een wetenschappelijk onderzoek dat gelijktijdig gebeurt met het Nederlandse en Duitse Space for Grace-programma. De onderzoeksvraag luidt “Hoe kan je geloofsgemeenschappen toekomstbestendig maken?”

Een contract, in onze naam afgesloten met Hefboom vzw, vermeldt de concrete bepalingen en modaliteiten.

Na het afronden van de learning communities rapporteer je op onze vraag de evolutie van het project en de besteding van de middelen. Mogelijk dient dat later nog eens herhaald te worden.

 • Aanvragen kunnen worden ingediend na een projectoproep
 • Op 3 december 2022 staat het IPB-colloquium in het teken van innovatie
 • Een volgende oproep wordt daar gelanceerd en loopt tot 2 april 2023
 • Hefboom vzw sluit namens SfG met de geselecteerde projecten een overeenkomst af, waarin bepalingen en modaliteiten vermeld staan.
 • Niet zomaar alle projecten worden ondersteund
Space For Grace Alert

WARNING

Goed dat je droomt! Maar er zijn een paar afspraken die je moet kennen. Niet alle aanvragen zijn ontvankelijk. We geven een paar voorbeelden.

 • Je hebt een persoonlijk en fantastische aanbod voor iedereen die het wil gebruiken, maar er is geen geloofsgemeenschap die er achter staat en het wil uitproberen. Mooie droom, maar niet ontvankelijk.
 • Je aanvraag gaat over bakstenen of beton. Mooie droom, maar niet ontvankelijk. Infrastructuurwerken horen te worden begroot door de Kerkfabriek.
 • Je wil kunst aankopen. Het Lam Gods trekt inderdaad veel volk, maar helaas vindt het weinig gelijken waarrond een innovatieve werking is uit te bouwen.

FAQ

Het programma Space for Grace loopt gelijktijdig in Nederland en Duitsland. In Duitsland heet het Räume des Glaubens.
De financiering gebeurt vanuit Porticus. In Vlaanderen wordt Space for Grace gefaciliteerd door het IPB en in Duitsland door het Bonifatiuswerk. In Nederland ligt de coördinatie bij Porticus.
Partners in functie van Learning Communities zijn voor Vlaanderen ACPT van de KU Leuven en Hoe dan wel in Nederland. Partners binnen het wetenschappelijke luik zijn ACPT van de KU Leuven voor Vlaanderen, Kaski van de Radboud Universiteit Nijmegen, het ZAP in Bochum.

Het IPB, als lekenplatform al meer dan 50 jaar de bevoorrechte gesprekspartner van de bisschoppenconferentie, startte in 2014 met een onderzoek naar “levende geloofsgemeenschappen voor morgen”. De resultaten worden gepubliceerd in 2016. In de Vlaamse context vormt het de humus voor het initiatief dat Porticus in 2018 neemt en dat in 2019 opstart onder de naam Space for Grace.

Je kan niet het hele jaar door een aanvraag indienen. Je wacht best op onze projectoproep, die via de meest courante kerkelijke media wordt gelanceerd, waaronder Kerknet, Kerk&leven, Tertio. De eerstvolgende oproep mag je verwachten begin 2023.

Via de meest courante kerkelijke media wordt gelanceerd, waaronder Kerknet, Kerk&leven, Tertio. Maar we melden de projectoproep ook aan de leden van het IPB, de beroepsvereniging van zorgpastores, aan Bezield Verband, Beweging.net, aan het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede, aan Ecokerk, en via de Thomas- en Elisabethwebsite.

In de regel krijg je een maximum van €30.000. De jury baseert zich op een begroting, waarin ze mogelijk sommige posten schrapt. Als de noodzaak voor een meerjarige ondersteuning bewezen is, kan de jury een langer traject voorzien.

Met het geld mag je op de eerste plaats je plan uitvoeren. Daarin kunnen sessies professionele begeleiding begroot zijn, of éénmalige onkosten. Andere (onvoorziene) vormen van besteding worden gecommuniceerd met de projectcoördinator. De leidraad is dan de feedback van de jury: ligt het in de lijn van het vooropgestelde doel en sluit het aan bij de goedgekeurde elementen van de begroting?

Het toegekende bedrag mag niet besteed worden aan ‘bakstenen en beton’, aan kunstaankopen as such, aan vaste onkosten.

Een project moet na de eerste impuls door Space for Grace zelfstandig kunnen voortbestaan.

In het eerste werkjaar dwong corona de projecten om altijd online samen te komen. Er waren vier inhoudelijke sessies en vier sessies in kleinere (thematische) groepen, de zogenaamde clusters.

Aan het einde van de leercyclus van het tweede werkjaar waren er, naast twee online sessies, ook twee live ontmoetingen mogelijk, waarbij alle deelnemers rond een inhoudelijk thema werkten. Enkele van de deelgroepen sloten hun reeks van vier clustersamenkomsten af met een bezoek aan één van de deelnemende projecten.
Na een grondige evaluatie van de learning communities staat het traject voor de derde cyclus nog in de steigers.

Je hebt een inspanningsverplichting, geen resultaatsverbintenis. Je project kan en mag inderdaad mislukken, maar het zal een leerrijke ervaring geweest zijn! Leerrijk voor jullie zelf, maar ook voor ons, aangezien een aantal aspecten mogelijk door het wetenschappelijk onderzoek geregistreerd werden.

Projecten die enkel draaien rond restauratie of rond infrastructuurwerken. Projecten die enkel een aanbod doen van methodieken, maar niet geënt zijn op een concrete geloofsgemeenschap. Projecten die zo naar buiten gericht zijn, dat de ‘eigen geloofsgemeenschap’ vergeten wordt.

“ Met Space for Grace willen we de ‘zelfzorg’ van de geloofsgemeenschap centraal stellen. Voor we als geloofsgemeenschap iets voor anderen kunnen betekenen, moeten we ons afvragen wat die gemeenschap voor onszelf betekent en wat wij voor mekaar betekenen. En wat het Evangelie voor ons betekent. ”

– Pieter Vandecasteele

Om Tracing Grace te kunnen plaatsen, moet je weten dat één week na de selectie van de eerste projecten de samenleving in lockdown ging. Ook een tweede selectie gebeurde onder dermate beperkende maatregelen, dat kennismaking ter plaatse onmogelijk was. Toen er in de aanloop van Pinksteren 2021 versoepelingen kwamen, greep de projectcoördinator de symboliek van het Pinksterfeest aan om naar buiten te gaan en een aantal projecten te gaan bezoeken. Als statement deed hij dat per fiets. Hij vertrok bij de voorzitter van het IPB Christa Damen en bracht in estafette een symbolische boodschap van het ene project naar een ander. Overal waar hij kwam, plantte hij een merkteken en werd de hymne Amazing Grace ten gehore gebracht. Gezongen, of uitgevoerd op orgel. Zelfs een beiaardier werd enkele keren ingeschakeld.

De inhoud van Amazing Grace is ook het gespreksonderwerp bij de ontmoetingen en de gesprekjes die de coördinator onderweg met andere fietsers of wandelaars heeft.

Een tijdje na het afronden van de learning communities zal er jou gevraagd worden om een financieel rapport op te stellen. “Waaraan heb je het geld besteed en kan je dat met facturen bewijzen?”

De inhoudelijke rapportering gebeurt aan de hand van deze drie vragen.

 • “Wat waren de doelstellingen van uw project en wat hebt u daarvan gerealiseerd?”
 • “Op welke manier heeft uw project de vitaliteit van de lokale geloofsgemeenschap verhoogd?”
 • “Wat hebt u geleerd? Wat kan betekenisvol zijn voor andere geloofsgemeenschappen? Wat raadt u hen aan?”

Afhankelijk van waar in het proces het project zich bevindt, zal deze evaluatie een tussentijds rapport zijn of een eindrapport. Een tussentijds rapport impliceert dat na een bepaalde tijdspanne opnieuw gevraagd zal worden de eerdere vragen te beantwoorden en het financieel rapport te vervolledigen.

Als de evaluatie van je project als het eindrapport beschouwd wordt, blijf je met je innovatieve team lid van het Space for Grace-netwerk en word je op de hoogte gehouden van wat er reilt en zeilt. De actieve begeleiding komt weliswaar op een lager pitje te staan. Het staat je altijd vrij om contacten te leggen en te onderhouden met andere projecten. Als je voldoende hebt kunnen leren uit je eerste project, kan je een ander project daar op laten aansluiten. Het voorbestaan van je project mag niet van een nieuwe projectaanvraag afhankelijk zijn.

Er wordt onderzocht of het innovatieve netwerk ook in de toekomst een duurzame vorm kan aannemen onder de vleugels van het IPB.

Ik wil meer praktische info

  • Spaceforgrace Quote Placeholder 2

   Wat ik hoorde:

   Een innovatiespiritualiteit is bijvoorbeeld durven bevragen in welke mate je je laat aansturen door aannames (ook over de Kerk) die je tot je 35e hebt verzameld. Of nog: zoeken hoe je door innovatie de (geloofs)beleving kan versterken, in plaats van dat alleen maar talig of cognitief te doen.
   Walter van Wauwe - innovatiecoach
  • Spaceforgrace Quote Placeholder 2

   Wat ik hoorde:

   Met Space for Grace willen we de ‘zelfzorg’ van de geloofsgemeenschap centraal stellen. Voor we als geloofsgemeenschap iets voor anderen kunnen betekenen, moeten we ons afvragen wat die gemeenschap voor onszelf betekent en wat wij voor mekaar betekenen. En wat het Evangelie voor ons betekent.
   Zoekpunt - Genk
  • Space For Grace Raf Lust

   Wat ik hoorde:

   Onze baseline luidt “Morgen zal anders zijn dan vandaag”. Geef toe: dan vertrek je van een totaal andere grondhouding dan het klagende “Vroeger was het toch anders”.
   Raf Lust - projectcoördinator

  Enkele Projecten

  • Spaceforgrace Project Stadsklooster 01
   Op de site van het Augustinessenklooster in Harelbeke wordt een schiereiland ontwikkeld van nieuwheid, broos en fris, als broedplaats en een warme haven voor velen. Het is wellicht het eerste stadsklooster in Vlaanderen (Nederland heeft daar intussen al een traditie in). Lees meer
  • Spaceforgrace Project Samenzorgen 01
   Door ‘ketenzorg’ structureel vorm te geven wil de stuurgroep de parochie en de plaatselijke zorgvoorzieningen wederzijds integreren. De verschillende geloofsgemeenschappen worden zo voor elkaar tot getuigenis en catechese.Lees meer
  • Spaceforgrace Project Effata 01
   Effata … mens ga open Elkaar dragen in liefde en mildheid en zo voluit leven. Een hartelijke basisgemeenschap met koor, leerhuis, wereldwinkel, liturgiegroep, catechese en jongerenwerking. Elke zaterdagavond om 18u30 Effataviering in de Clemenspoort in Gent, met nadien kans tot ontmoeting.Lees meer
  • Spaceforgrace Project Kombinnen 01
   Jonge gezinnen bereiken is een blijvende uitdaging. We bieden alternatieve en nieuwe wegen aan voor ontmoeting. Men kan er als gezin terecht. Ouders worden op weg gezet om met hun kinderen zingevingsvragen ter sprake te brengen.Lees meer
  13 oktober 2022

  Morgen anders dan vandaag

  Samenspraak over vernieuwing in de Kerk. Colloquium georganiseerd door het IPB en Space for Grace.
  4 november 2022

  Van afval tot Kerststal

  Kom uit je boom, Eco-mens organiseert een kerststallententoonselling in de St.-Romboutskathedraal te Mechelen. Van afval tot kerststal.
  18 oktober 2022

  Beter op zoek gaan dan altijd gewacht

  Zaterdag 15 oktober 2022 verzamelden medewerkers van de Space for Grace-projecten van de derde selectie voor hun eerste learning community.
  18 augustus 2022

  Tracing Grace deel 3

  Met een korte reeks etappes bezoekt Tracing Grace 3 van 11 tot 14 september een volgende reeks projecten. De symboolestafette is opnieuw een gewaardeerde vorm om de bezochte projecten onderling te connecteren.